دوره های سال ۱۳۹۴

دوره جامع آموزش جلاتو - 4 تا 8 مردادماه 1394

      دوره ۵ روزه جامع آموزش جلاتو مردادماه ۱۳۹۴ دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرس: استاد فیلیپو زامپیرون - مدرسه بستنی Artigeniale ایتالیا

3 سال پیش

دوره جامع آموزش جلاتو - 20 تا 24 دیماه 1394

  دوره 5 روزه جامع آموزش جلاتو دیماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرس: استاد پائولو کاپلینی از ایتالیا  

3 سال پیش