دوره های سال ۱۳۹۰

تور 15 روزه آموزش جلاتو در کشور ایتالیا - بهمن ماه 1390

  تور 15 روزه آموزش جلاتو بهمن ماه 1390 دانشگاه بستنی Carpigiani ایتالیا - شهر Bologna مدرس: استاد لوییجی پروچی  

3 سال پیش